VI Głogowski Konkurs Kaligrafii

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 października 2017

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych którzy, mają staranne pismo, poprawnie odtwarzają kształt liter oraz prawidłowo je łączą.

Cel:

 • propagowanie idei pięknego pisania,

 • rozpowszechnienie umiejętności kaligraficznych,

 • uwrażliwienie na walory estetyczne odręcznego pisania,

 • ćwiczenie cierpliwości i staranności oraz poczucia estetyki,

 • zapoznanie z kulturą, historią, tradycją piśmiennictwa,

 Zadania do wykonania:

1. Napisać na kartce (liniatura może być widoczna) tekst:

 

50 lat Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Głogowie

 

 2.Wykonać własny inicjał

 Kryteria oceny prac konkursowych:

 • zachowanie zasad ortograficznych i interpunkcyjnych,

 • walory estetyczne oraz prawidłowo rozmieszczony tekst (np. zachowany margines oraz akapit),

 • inicjał może zawierać ilustracje, ozdobniki oraz być stylizowany,

 • do pracy powinno być dołączone oświadczenie, że praca została wykonana osobiście i jest autorska, potwierdzona podpisem przez opiekuna lub nauczyciela danej placówki,

 • do pracy powinno być dołączone zgłoszenie zawierające: imię, nazwisko, wiek, telefon autora, adres szkoły, nazwisko nauczyciela  oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku osoby biorącej udział w konkursie kaligraficznym,

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka

Ja (imię i nazwisko rodzica) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka) do celów promocyjnych muzeum.(data i podpis osoby wyrażającej zgodę)

 

 • prace można składać osobiście lub wysyłać na adres: Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie, ul. Brama Brzostowska 1, 67-200 Głogów, (Pracownia Edukacyjna)

 

Terminarz konkursu:

 • nadsyłanie prac: do 30.11.2017r.

 • ogłoszenie werdyktu: 15.12.2016r. godz. 16.00

 • o rozstrzygnięciu konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo na adres szkoły,

Rozstrzygnięcie konkursu:

 • oceny nadesłanych prac dokona jury powołane przez organizatorów,

 • prace nie spełniające wymogów regulaminowych nie będą oceniane,

 • spośród dostarczonych prac komisja wybierze prace estetyczne, staranne oraz bez błędów,

 • organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac w celach reklamowych,

 • prace z chwilą nadesłania przejdą na własność organizatorów,

 • prace zgłoszeniowe na konkurs nie będą odsyłane,

 • dane osobowe uczestników konkursu są chronione zgodnie z ustawą z dnia 20 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

 

Nagrody:

 • laureaci trzech pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają nagrody rzeczowe raz ewentualnie nagrody dodatkowe,

 • organizator zastrzega sobie możliwość zmiany podziału nagród oraz ewentualnych nagród dodatkowych,

* organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu

Galeria

 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-10-24
Data publikacji:2017-10-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Maciej Iżycki
Liczba odwiedzin:2985