Deklaracja dotępności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Archeologiczno-Historyczne. Data publikacji strony internetowej: 2019-02-25. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-12. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: - szablon strony internetowej nie jest zgodny z wymogami ustawy , a poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego” Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-13. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Damian Poźniak, it@muzeum.glogow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 76 835 75 15. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna MAH:
1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Budynek Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie składa się z kilku stref dostępu w skład których wchodzą: pomieszczenia administracyjno-biurowe (w tym sekretariat i księgowość), pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, pomieszczenie socjalne, pomieszczenia gospodarcze, sale wystawowe, sala edukacyjna, biblioteka, sala konferencyjno-szkoleniowa, dziedziniec. Ruch osobowy w pomieszczeniach Muzeum jest regulowany przez portiernię, która znajduje się przy wejściu głównym, a następnie dozorowany przez odpowiednich pracowników. Do budynku Muzeum Archeologiczno-Historycznego prowadzi ogólnodostępne wejście przez szerokie drzwi zewnętrzne otwierane manualnie od strony ul. Brama Brzostowska. Osoby z problemami motorycznymi oraz niepełnosprawni na wózkach inwalidzkich mogą potrzebować pomocy osób trzecich przy otwieraniu drzwi prowadzących do wejścia głównego.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind. Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie nie posiada wind. Osoby z problemami motorycznymi oraz niepełnosprawni na wózkach inwalidzkich są w stanie poruszać się jedynie po poziomie parteru. Wszystkie ogólnodostępne hole, korytarze i drzwi na tym poziomie są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. Z holu głównego mogą oni dostać się do niżej wymienionych stref: a) sala edukacyjna - dostępna rozkładana platforma (podjazd) b) biblioteka – dostępna rozkładana platforma c) dziedziniec – szerokie przeszklone drzwi otwierane manualnie d) sala konferencyjno-szkoleniowa – podjazd, sala wyposażona jest w toaletę dla osób niepełnosprawnych e) sale wystawowe – dostępna rozkładana platforma, możliwość zwiedzania sala na poziomie parteru Do pomieszczeń biurowych oraz sal wystawowych (na poziomie innym niż parter) prowadzą szerokie schody.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych. Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie posiada rozkładane platformy dostępne na życzenie umożliwiające przemieszczanie się osób z problemami motorycznymi oraz niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich na poziomie parteru budynku. Muzeum nie posiada informacji głosowych oraz pętl indukcyjnych.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie nie posiada parkingu w pobliżu obiektu a tym samym nie posiada miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. W skrajnych sytuacjach (po wyrażeniu zgody przez Dyrektora Muzeum) ewentualnie istnieje możliwość wjazdu do obiektu przez bramę wjazdową (od strony zachodniej – od ulicy Zamkowej) i zaparkowania samochodu na dziedzińcu obiektu. Dotyczy to tylko samochodów osobowych lub busów (ze względu na ograniczone wymiary bramy wjazdowej (max. szerokość: 240 cm, max. wysokość: 205 cm).

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do budynku Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie. Warunkiem wejścia na teren budynku muzeum z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie nie ma możliwości z korzystania z tłumacza języka migowego.

Dostępność architektoniczna OAN

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Budynek Ośrodka Archeologiczno-Numizmatycznego Oddział Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie składa się z Pracowni Konserwatorskiej oraz Działu Archeologiczno - Numizmatycznego do których prowadzą dwa niezależne wejścia. Do Pracowni Konserwatorskiej prowadzi wejścia przez szklane, szerokie drzwi wyposażone w dzwonek, poprzedzone schodami. Do Działu Archeologiczno-Numizmatycznego prowadzi wejście przez przeszklone, szerokie drzwi wyposażone w dzwonek, poprzedzone schodami oraz podjazdem dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Ruch osobowy na terenie Ośrodka Archeologiczno-Numizmatycznego jest ograniczony i regulowany przez zatrudnionych tam pracowników.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind. Ośrodek Archeologiczno-Numizmatyczny posiada windę osobowo-towarową w części budynku zajmowanej przez Dział Archeologiczno-Numizmatyczny jednak usytuowana jest ona w części zamkniętej dla osób z zewnątrz. Wszystkie schody i korytarze są przestronne, korytarze nie utrudnią poruszanie się osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych. Ośrodek Archeologiczno-Numizmatyczny posiada podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w części budynku w której mieści się Dział Archeologiczno-Numizmatyczny. Brak platform, informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Ośrodek Archeologiczno-Numizmatyczny nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Jednak ze względu na bardzo ograniczoną możliwość wjazdu na teren tego obiektu przez osoby postronne i duży parking w obiekcie, wg. nas nie ma konieczności (potrzeby) wyznaczania takich miejsc dla osób niepełnosprawnych. 

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do budynku Ośrodka Archeologiczno-Numizmatycznego. Warunkiem wejścia na teren budynku ośrodka z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku Ośrodka Archeologiczno-Numizmatycznego z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku Ośrodka Archeologiczno-Numizmatycznego nie ma możliwości z korzystania z tłumacza języka migowego.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-09-18
Data publikacji:2020-09-18
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Informatyk_MAH
Liczba odwiedzin:810