Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie

Udostępnianie zbiorów

Użyczenia obiektów ze zbiorów muzealnych

Użyczenie muzealiów i pozostałych obiektów ze zbiorów muzealnych na potrzeby konserwacji, badań lub zapewnienia bezpieczeństwa oraz na wystawy czasowe wymaga zgody Dyrektora Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie. Pisemne wnioski, zawierające pełną listę obiektów, należy składać z dwumiesięcznym wyprzedzeniem, licząc od daty planowanego użyczenia. W przypadku późniejszego zgłoszenia należy się liczyć z ryzykiem odmowy użyczenia.

Decyzja o użyczeniu bądź odmowa użyczenia obiektów ze zbiorów muzealnych jest uzależniona od terminu, w którym złożono wniosek, planów ekspozycyjnych muzeum, kolejności zgłoszeń otrzymywanych od innych instytucji, stanu zachowania zabytków objętych wnioskiem oraz warunków przechowywania, ekspozycji i zabezpieczenia w nowym miejscu.

W przypadku obiektów będących w depozycie w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie dodatkowo wymagane jest uzyskanie pisemnej zgody właściciela przedmiotów. Z wnioskiem o zezwolenie na ruch obiektów występuje muzeum.

Szczegółowe warunki użyczenia obiektów określa umowa użyczenia.

KONTAKT – Główny Inwentaryzator Zbiorów

Wizerunki i/lub kopie obiektów ze zbiorów muzealnych

Muzeum udostępnia wizerunki obiektów wraz z prawami do ich publikacji, zarówno do celów komercyjnych jak i naukowych. Wnioski o udzielenie jednorazowego prawa do publikacji i/lub wykorzystania wizerunku obiektów ze zbiorów muzealnych powinny zostać złożone w formie pisemnej z podaniem:

  • danych obiektu (numer inwentarzowy obiektu, nazwa/tytuł),

  • opisu publikacji (autor, tytuł i data) lub innej formy wykorzystania,

  • nakładu wydawnictwa,

  • danych zamawiającego,

  • danych osoby upoważnionej do podpisania umowy licencyjnej,

Szczegółowe warunki wykorzystania wizerunków określa umowa licencyjna.

KONTAKT – Główny Inwentaryzator Zbiorów

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2016-02-17 12:01przez:
Opublikowano:2016-02-17 14:45przez: Mateusz
Podmiot udostępniający: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie
Odwiedziny:13603

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.